Bijdragen aan een gezonde planeet

Sinds een tiental jaar is de klimaatopwarming een van de grootste problemen in de wereld. Daarom speelt milieu een belangrijke rol binnen ons beleid.  Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van duurzame goederen en diensten vormen de belangrijke ecologische thema’s waar we rond werken.

De P&V Groep wil aansluiten bij de EU-taxonomie, zowel op het vlak van haar economische activiteiten als haar beleggingsbeleid.

We zetten ook onze inspanningen voort om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van duurzame goederen en diensten vormen de belangrijke ecologische thema’s waarrond we werken.

Duurzaamheid van onze activiteiten op milieuvlak

Om onze activiteiten te ontwikkelen in een omgeving die voortdurend verandert, hebben we medewerkers in dienst genomen die ervaring hebben met duurzaamheid, rationeel energiegebruik  en het beheer van hernieuwbare energiesystemen.

Deze competenties worden gecertificeerd door BREEAM-opleidingen en andere erkenningen.

Onze lopende ontwikkelingsprojecten zijn grotendeels gericht op de implementatie van renovatieoplossingen die rekening houden met de hierboven vermelde criteria.

Onze acties om onze CO2-uitstoot te verminderen

Er werden verschillende acties ondernomen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, zowel in de domeinen die rechtstreeks verband houden met de infrastructuur als met het welzijn op het werk. 

We hebben het hier niet alleen over een energietransitie naar het gebruik van LED-technologieën of de bevordering van multimodale mobiliteit (inclusief de elektrificatie van het wagenpark), maar ook over een beleid gericht op thuiswerk in combinatie met een vermindering van de gecentraliseerde werkruimtes (en dus professionele verplaatsingen).

Ons afvalbeheer 

De P&V Groep maakt al jaren een erezaak van afvalvermindering door steeds te sorteren volgens PMD, batterijen, restafval en papier. Wat dat laatste betreft, heeft de P&V Groep haar verbruik drastisch verminderd door het gebruik van de digitale kanalen voor de communicatie of de onderschrijving van contracten maximaal aan te moedigen.

Verantwoorde leveranciers 

De P&V Groep wil ook duurzamer consumeren, onder meer bij de aankoop van goederen en diensten:

  • Voor het kleine kantoormateriaal dat nodig is voor de verzekeringsactiviteiten wordt gekozen voor 'groene' artikelen die zowel bij de productie als bij het einde van hun levensduur milieuvriendelijk zijn. 
  • De keuze van de transportleveranciers gebeurt op basis van criteria voor duurzame levering die een combinatie vormen van minder verplaatsingen en gebruik van 'groene' voertuigen.
  • Onze infrastructuur wordt regelmatig schoongemaakt met producten met ecolabel.

Beheer van onze infrastructuur 

Sinds 2005 volgt de P&V Groep haar energieverbruik op de voet en zet ze de nodige acties op om het energieverbruik te verminderen. Door regelmatig energieaudits uit te voeren, niet alleen in de eigen kantoorgebouwen maar ook in de opbrengsteigendommen die niet door de groep zelf worden gebruikt, komen de eventuele tekortkomingen en de te ondernemen corrigerende maatregelen aan het licht om het verbruik te optimaliseren, zowel op het vlak van de passieve elementen als op het vlak van de technische installaties. Zo worden verbeteringen doorgevoerd om energie te besparen en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren.

Duurzaam woon-werkverkeer 

Wagenparkbeheer

Met haar Green Car Policy blijft de P&V Groep inzetten op een duurzamer vervoer. Zo kan de P&V Groep haar medewerkers een flexibel mobiliteitsmiddel aanbieden dat aangepast is aan hun behoeften.

In dit kader moeten de gebruikers van een bedrijfswagen een deel van de brandstofkosten zelf betalen. Ze kunnen het gebruik van hun bedrijfswagen ook combineren met een abonnement op het openbaar vervoer. Bovendien maken hybride en elektrische wagens voortaan deel uit van onze vloot. En de medewerkers krijgen de mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen in het kader van het cafetariaplan.

Voorkeur voor zachte mobiliteit

De P&V Groep hanteert een mobiliteitsbeleid waarbij we via diverse maatregelen het aantal duurzame verplaatsingen stelselmatig trachten te verhogen.

Zo stimuleren we door een volledige ten lastenneming het gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. We moedigen medewerkers ook aan om zoveel mogelijk trein, metro, tram, bus en deelfietsen te gebruiken voor al hun professionele verplaatsingen. Ook wie met de fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding.

Daarnaast faciliteren we carpooling onder personeelsleden door hun fiscale voordelen en een prioritaire parkeerplaats in onze gebouwen aan te bieden.