Corporate governance

Het directiecomité van de P&V Groep (van links naar rechts): Jeroen SPINOY, Michel LÜTTGENS, Hilde VERNAILLEN, Johan DEKENS en Sophie MISSELYN

De corporate governance vertaalt de wil van de P&V Groep om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van de P&V Groep naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van de P&V Groep zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van de P&V Groep, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur, heeft de P&V Groep een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust. Het Directiecomité van de P&V Groep is samengesteld uit:

 • Hilde VERNAILLEN, Voorzitter
 • Johan DEKENS, Lid
 • Sophie MISSELYN, Lid
 • Michel LÜTTGENS, Lid
 • Jeroen SPINOY, Lid

De functie van algemeen beleid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité. De niet-uitvoerende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de partners en referentiepartners van de Groep en onafhankelijke bestuurders. 

De Raad van Bestuur van de P&V Groep is samengesteld uit:

Niet-uitvoerende bestuurders

 • Paul CALLEWAERT, Voorzitter
 • Aurore ANDRE 
 • Victor FABRY
 • Yves GODIN
 • Kristel DEBACKER
 • Jean-Paul PHILIPPOT (*)
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Alain THIRION
 • Emmanuel DUPUIS
 • Mieke VANMARCKE
 • Nico WYCKAERT
 • Filip ABRAHAM (*)
 • Françoise PERONNET
 • Inge NEVEN (*)

(*) Onafhankelijke bestuurder

Uitvoerende bestuurders

 • Johan DEKENS
 • Sophie MISSELYN
 • Hilde VERNAILLEN
 • Michel LÜTTGENS
 • Jeroen SPINOY

De toezichtsfunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door haar niet-uitvoerende bestuurders.

De Raad van Bestuur van de P&V Groep wordt in haar opdrachten bijgestaan door een Audit- en Risicocomité, een Remuneratiecomité en een Benoemingscomité.

Audit- en Risicocomité van de P&V Groep

Het Audit -en risicocomité heeft de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het comité adviseert de Raad van Bestuur omtrent de strategie en het tolerantieniveau inzake  risicobeheer.

Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Paul PHILIPPOT (*), Voorzitter
 • Filip ABRAHAM (*)
 • Victor FABRY
 • Yves GODIN
 • Inge NEVEN (*)
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)

(*) Onafhankelijke bestuurder


Remuneratiecomité van de P&V Groep

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid van de Identified Staff (*).

Het Comité is samengesteld uit:

 • Paul CALLEWAERT, Voorzitter
 • Victor FABRY
 • Jean-Paul PHILIPPOT (**)

(*) namelijk de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties (audit, risicobeheer, compliance en actuariële functie), de leden van het personeel waarvan de professionele activiteit een materiële invloed kan hebben op het risicoprofiel van de maatschappij.

(**) Onafhankelijke bestuurder
 

Benoemingscomité van de P&V Groep

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het ‘Fit & Proper’-beleid van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Het comité is samengesteld uit:

 • Paul CALLEWAERT, Voorzitter
 • Yves GODIN
 • Jean-Paul PHILIPPOT (*)
 • Alain THIRION
 • Nico WYCKAERT

(*) Onafhankelijke bestuurder

Raad van gebruikers

Sinds 1997 beschikt de P&V Groep over een Raad van Gebruikers.

De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. De Raad van Gebruikers bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste coöperanten, externe deskundigen en medewerkers van de P&V Groep. Hij komt viermaal per jaar samen.

De Raad van Gebruikers heeft als opdracht adviezen te formuleren voor de Raad van Bestuur. Deze adviezen dragen bij aan de uitwerking van de maatschappelijke strategie van de P&V Groep.  Ze kunnen betrekking hebben op:

 • concretisering van de coöperatieve principes; 
 • versterking van de coöperatieve identiteit van de P&V Groep;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de P&V Groep;
 • invloed maatschappelijke evoluties op verzekeringsbehoeften & solidariteit met groepen die dreigen te worden uitgesloten;
 • personeelsbeleid, gericht op de diversiteit en individuele ontwikkeling van de medewerkers;
 • concretisering van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidsbeleid van de onderneming;
 • kwalitatieve verbetering van de producten en diensten die ter beschikking worden gesteld van de klanten.